Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - moot court 2020

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informuję, że został opublikowany kazus do moot courtu z prawa prywatnego międzynarodowego.

UWAGA! W przypadku dostrzeżenia omyłek możliwe są dalsze zmiany redakcyjne.

Adres e-mail do wymiany pism: ppmmootcourt.2020@gmail.com, hasło: "Student2020ppm"

W związku z pytaniem, czy notariusz ma obowiązek złożyć odpowiedź na zażalenie, uprzejmie zwracam uwagę na treść art. 83 § 1a pr. not.:
§ 1a. Notariusz, o którym mowa w § 1, jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi oraz doręczyć je osobie zainteresowanej, chyba że sporządził i doręczył już tej osobie uzasadnienie odmowy.
Notariusz nie jest uczestnikiem postępowania i nie ma obowiązku zajmować stanowiska, które wyraził już w uzasadnieniu odmowy dokonania czynności notarialnej. Stanowisko co do zażalenia nie musi być w tych okolicznościach składane. Przyjmujemy zatem, że Kancelaria Notarialna jedynie przekazała zażalenie do Sądu Okręgowego.

Przyjmujemy następujący porządek procedowania:

 1. Wszelkie pisma w postępowaniu są uważane za doręczone stronie przeciwnej lub Sądowi z chwilą wysłania ich pocztą elektroniczną na adres ppmmootcourt.2020@gmail.com.
 2. Pkt 1 nie zwalnia pełnomocników strony od wymagania stworzenia kompletnego pisma procesowego i zamieszczenia w nim właściwych adnotacji, w szczególności na temat dołączanych odpisów lub o przesłaniu pisma bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. BRAKI PISM MOGĄ WYWOŁYWAĆ UJEMNE SKUTKI PROCESOWE!
 3. W przypadku wątpliwości proszę zadawać mi pytania.
 4. Proces toczy się według aktualnie obowiązujących przepisów kpc i ustawy o COVID-19*.
_______
*) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.):)
Art. 15zzs1 [Organizacja rozpraw lub posiedzeń] W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej "Kodeksem postępowania cywilnego":
1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;
2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;
3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
Art. 15zzs2 [Postępowanie dowodowe] Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

Orzecznictwo:

 1. Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2015 r. - SK 34/12
  OTK-A 2015/1/1
  Art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, 993 i 1585) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.
  Ponadto postanawia:
  na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
 2. Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2011 r., I CSK 412/09
  Zważywszy że rola notariusza jest zbliżona do statusu organu pierwszej instancji, nie można go uznać za podmiot przeciwko któremu strona kwestionująca zasadność odmowy toczy postępowanie. Rola notariusza porównana może być do pozycji komornika w postępowaniu egzekucyjnym, a nie budzi wątpliwości, że - poza wypadkiem wyraźnie przewidzianym w art. 770 zd. 4 k.p.c. - nie jest on stroną postępowania ze skargi na jego czynność. Przeciwko dopuszczalności nadania notariuszowi statusu strony przemawia także określenie jego obowiązków w art. 83 § 1 Prawa o notariacie.
 3. Uchwała SN z dnia 1 czerwca 2007 r., III CZP 38/07
  OSNC 2008/7-8/76
  Sąd okręgowy rozpoznaje zażalenie przewidziane w art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) jako sąd drugiej instancji - w razie uwzględnienia zażalenia, uchyla odmowę dokonania czynności notarialnej.
 4. Uchwała SN (7) z dnia 7 grudnia 2010 r., III CZP 86/10
  OSNC 2011/5/49
  Sąd okręgowy, rozpoznając zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej, orzeka jako sąd drugiej instancji.

Inne materiały:

 1. Przygotowanie do sprawy sądowej - zebrane materiały i akty prawne
 2. Artykuły i fragmenty literatury na temat odmowy dokonania czynności notarialnej
 3. Przykładowe orzeczenia sądów okręgowych w sprawach zażaleń na odmowę dokonania cz. not.