Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - moot court 2019

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informuję, że został opublikowany kazus do moot courtu z prawa prywatnego międzynarodowego: całość akt w sprawie XXV C 2440/18.

UWAGA! Kazus został sprostowany. Próbna wersja zawierała omyłkową datę złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków udzielonego poręczenia - prawidłowo 30 kwietnia 2018 r.

Adres e-mail do wymiany pism: ppmmootcourt.2019@gmail.com, hasło: "Student2019ppm"

Przyjmujemy następujący porządek procedowania:

 1. Wszelkie pisma w postępowaniu są uważane za doręczone stronie przeciwnej lub Sądowi z chwilą wysłania ich pocztą elektroniczną na adres ppmmootcourt.2019@gmail.com.
 2. Pkt 1 nie zwalnia pełnomocników strony od wymagania stworzenia kompletnego pisma procesowego i zamieszczenia w nim właściwych adnotacji, w szczególności na temat dołączanych odpisów lub o przesłaniu pisma bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. BRAKI PISM MOGĄ WYWOŁYWAĆ UJEMNE SKUTKI PROCESOWE!
 3. W przypadku wątpliwości proszę zadawać mi pytania.
 4. Proces toczy się według aktualnie obowiązujących (od 7.11) przepisów kpc.

Publikowane pisma, odpowiedzi na pytania oraz dodatkowe założenia do kazusu:

 1. Odpowiedź na zapytanie dotyczące terminu złożenia apelacji (12.12.2019 r.)
 2. Materiały pomocnicze dla stron (18.12.2019 r.); hasło do otwarcia pliku ogólnie znane
 3. Odpis wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
 4. Apelacja - grupa środowa (24.12.2019 r.)
 5. Odpowiedź na apelację - grupa środowa (8.01.2020 r.)
 6. Apelacja - grupa piątkowa (27.12.2019 r.)
 7. Odpowiedź na apelację - grupa piątkowa (10.01.2020 r.)
 8. Wyjaśnienia w sprawie sposobu złożenia odpowiedzi na apelację (12.01.2020 r.)