Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - wykaz zadań na ocenę

Poniżej zadania do wykonania na ocenę
(podane terminy liczy się według rzeczywistej liczby zajęć w semestrze, a nie zgodnie z przybliżonym rozkładem materiału):

  1. Kazus z wypadkiem drogowym (opinia prawna dla towarzystwa ubezpieczeniowego) - termin wykonania: 3-cie zajęcia
  2. Kazus z intercyzą (pozew do sądu/ewentualnie dod. notatka dla klienta) - termin wykonania: 5-cie zajęcia
  3. Proponowany kazus do moot courtu (sprzedaż towarów z wadą fizyczną) - harmonogram do uzgodnienia z grupą (UWAGA! Poszukiwane osoby do ról: pełnomocników powoda i pozwanego oraz ich zespołów (maks. po 2 osoby) oraz biegłego z zakresu prawa obcego. Chętnych zapraszam do kontaktu w czasie zajęć.)
  4. Kazus z zawarciem małżeństwa (apelacja od postanowienia SR) - termin wykonania: 1-szy tydzień po feriach świątecznych
    UWAGA! W związku z usunięciem kluczowego fragmentu podręcznika amerykańskiej służby zagranicznej ze stron internetowych Departamentu Stanu USA, w tym miejscu udostępniam Państwu bezpośrednio treść instrukcji w sprawie zapisu nazwisk w paszportach

Zasady realizacji zadań:
Rozwiązanie powinno mieć formę pisemną, zaproponowaną przez prowadzącego. Ocenianiu podlegają wszystkie elementy składowe pracy, to znaczy: a) przestrzeganie przepisów prawa materialnego oraz procesowego, b) zachowanie formy pisma przewidzianej w przepisach prawa i/lub powszechnie praktykowanej, c) poprawność językowo-stylistyczna, d) wykorzystanie literatury i orzecznictwa, e) należyte uzasadnienie przyjętych przez autora tez i wniosków. Skala ocen standardowa. Format pliku tekstowego: dowolny, preferowane formaty MS Word for Windows lub Portable Document File (pdf). Proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres służbowy prowadzącego, najpóźniej na dwa dni przed zajęciami danej grupy.