Mateusz Pilich <ppmmootcourt.2019@gmail.com>

termin do wniesienia apelacji w sprawie
1 message

Mateusz Pilich <m.pilich@wpia.uw.edu.pl>Thu, Dec 12, 2019 at 9:47 AM
To: ppmmootcourt.2019@gmail.com
Szanowni Państwo,
W związku z otrzymaniem zapytania o to, czy w sytuacji, gdy sędziemu sprawozdawcy udzielono przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia, należy przyjąć, że termin do sporządzenia apelacji ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie KPC, uprzejmie udzielam następujących wyjaśnień.

Na k. 31 akt sprawy znajduje się zaakceptowany przez Prezesa wniosek sędziego sprawozdawcy w Sądzie I instancji o udzielenie przedłużenia terminu do końca sierpnia. Założyliśmy również, że po upływie tego terminu zaszła konieczność zarządzenia dalszego przedłużenia z uwagi na nieoczekiwaną i poważną chorobę referenta. W konsekwencji uzasadnienie sporządzono dopiero w listopadzie, a doręczenie nastąpiło 3 grudnia br.

Według brzmienia KPC aktualnego od dnia 7 listopada br.:

Art. 329. § 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w zakresie wynikającym z wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami - od dnia usunięcia tych braków.
[...]
§ 4. W przypadku niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.
[...]
Art. 369. § 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.
§ 11. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.[...]

Dodatkowo należy uwzględnić przepis intertemporalny ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469):

Art. 9. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
[...]
4. Do rozpoznania środków odwoławczych wniesionych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Ponieważ art. 369 § 1[1] KPC wszedł w życie 7 listopada 2019 r., jego skutki powstają od tego dnia. Apelacja w sprawie nie mogła być wniesiona przed dniem 7 listopada 2019 r., zatem należy przyjąć, że na mocy art. 9 ust. 4 noweli do KPC, termin do wniesienia apelacji jest w danym wypadku taki, jak wynika z nowej regulacji art. 369 § 1[1] KPC. Termin do wniesienia apelacji wynosi zatem nie dwa, ale trzy tygodnie.

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, iż zebranie organizacyjne mógłbym zorganizować 19 grudnia br., godz. 15:00, sala 114 (I p.) w CI IV. Mam nadzieję, że mimo zbliżających się Świąt pora jest jeszcze do zaakceptowania.

Pozdrawiam serdecznie
Mateusz Pilich