Mateusz Pilich <ppmmootcourt.2019@gmail.com>

termin do wniesienia apelacji w sprawie
1 message

Mateusz Pilich <m.pilich@wpia.uw.edu.pl>Thu, Jan 12, 2020 at 1:53 PM
To: ppmmootcourt.2019@gmail.com
Szanowni Państwo,
W związku z wpływem w sprawach będących przedmiotem naszego zainteresowania odpowiedzi na apelację, w których nie zawarto informacji o ich doręczeniu lub wysłaniu listem poleconym bezpośrednio stronie przeciwnej, uprzejmie udzielam następujących wyjaśnień.

Zgodnie z brzmieniem art. 132 KPC:

Art. 132. § 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pismo niezawierające powyższego oświadczenia podlega zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.
§ 11. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.
§ 12. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nie zrezygnowali z doręczenia elektronicznego.
§ 13. Pisma procesowe z załącznikami, z wyłączeniem pism wymienionych w § 11, adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio wyłącznie w postaci elektronicznej, jeżeli złożą sądowi zgodne oświadczenia odpowiedniej treści i podadzą do wiadomości sądu używane do tego dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Oświadczenia nie podlegają odwołaniu, a zastrzeżenia warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. Na zgodny wniosek stron lub w innych uzasadnionych przypadkach sąd zarządza odstąpienie od takiego sposobu doręczania.

Pisma strony pozwanej, reprezentowanej przez fachowych pełnomocników, w obu wypadkach nie zawierały wprawdzie wzmianki o doręczeniu stronie przeciwnej. Jednak wobec sposobu komunikacji Sądu oraz stron na użytek organizacji sprawy należy przyjąć założenie, że strony skorzystały z możliwości, o jakiej mowa w art. 132 § 1[3] KPC w brzmieniu od 7 listopada 2019 r., co z kolei oznacza, że pisma zostały skutecznie doręczone bezpośrednio.

W związku z powyższym dla strony pozwanej nie powstają żadne ujemne skutki procesowe.

Pozdrawiam serdecznie
Mateusz Pilich