Dr hab. Mateusz Pilich, prof. UW

Prawo prywatne międzynarodowe - materiały do zajęć

English version for the Erasmi  Wersja angielska dla Erasmusów/English version for Erasmus students

Witam wszystkich Uczestników prowadzonych przeze mnie zajęć z ppm, którzy byli uprzejmi zajrzeć na tę stronę. Poniżej linki do materiałów. UWAGA! Do odczytania plików z materiałami do zajęć niezbędny jest Adobe Reader. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu mailowego, proszę poszukiwać mnie w bazie danych USOSWeb Uniwersytetu Warszawskiego.

Tekst jednolity ustawy z 4.2.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792)

ZEBRANE WYKŁADY Z PPM (część ogólna, wybrane zagadnienia części szczegółowej)

DLA CHĘTNYCH - WYKAZ ZADAŃ DO WYKONANIA NA OCENĘ

moot court z p.p.m. (2015)

MOOT COURT Z PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO (2019)

MOOT COURT Z PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO (2020/21) - AKTUALNY!!!

1) Historia ppm (dla zainteresowanych), organizacje działające na rzecz jego rozwoju, źródła prawa

2) Przesłanki stosowania prawa prywatnego międzynarodowego, budowa normy kolizyjnej, kwalifikacja pojęć prawnych

3) Kwestia wstępna, odesłanie, niejednolite prawo, zmiana statutu

4) Klauzula porządku publicznego, przepisy wymuszające swoje zastosowanie, obejście prawa, dostosowanie, stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa

5) Statut personalny osób fizycznych i prawnych

6) Statut formy czynności prawnych, przedawnienia roszczeń, przedstawicielstwa

7) Statut kontraktowy

Należy uwzględnić konwencję o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (konwencja rzymska) oraz rozporządzenie "Rzym I".
Tekst konwencji wiedeńskiej NZ w wersji dwujęzycznej z Dz. U. - proszę kliknąć tutaj

8) Statut zobowiązań pozaumownych

Na zajęcia przyda się także tekst rozporządzenia "Rzym II" oraz konwencji haskiej o prawie właściwym dla wypadków drogowych.

9) Statut rzeczowy, statut praw własności intelektualnej

10) Międzynarodowe prawo rodzinne

Ważniejsze źródła prawa z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego:

  1. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, zawarta dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158)
  2. Decyzja Rady nr 2009/941/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 331 z 16.12.2009, s. 17)
  3. Konwencja haska z 29.5.1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (Dz. U. z 2000 Nr 39, poz. 448)
  4. Europejska Konwencja z 24.4.1967 r. o przysposobieniu dzieci (Dz. U. z 1999 Nr 99, poz. 1157)
  5. Konwencja haska z 25.10.1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. z 1995 Nr 108, poz. 528)

11) Statut spadkowy

Warto zajrzeć do Konwencji haskiej z 5.10.1961 r. dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych (Dz. U. z 1969 Nr 34, poz. 284).


Strona własna autora